Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin zawiera zasady korzystania z serwisu DeathDealers.pl.

2. DeathDealers.pl to platforma wymiany informacji m.in. o nowych i używanych nośnikach dżwięku, wyrobach kolekcjonerskich, instrumentach. Zarejestrowani użytkownicy mogą publikować swoje ogłoszenia w domenie www.deathdealers.pl.

§2 Definicje

1. Operator lub Właściciel - DeathDealers.pl

2. Serwis - serwis ogloszeniowy DeathDealers.pl znajdujący się pod adresem www.deathdealers.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim.

3. Ogłoszenie - zredagowana i zamieszczona w Serwisie przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży, kupna lub zamiany towaru. Treść ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

4. Towar - przedmiot ogłoszenia Użytkownika.

5. Ogłoszeniodawca - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, publikująca Ogłoszenie w Serwisie.

6. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.

7. Konto - przydzielona Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu w celu dokonywania działań określonych w Regulaminie (dostęp za pomocą „Moje Ogłoszenia”).

8. Regulamin - niniejszy regulamin.

§3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Warunkiem dodania Ogłoszenia jest założenie Konta. W celu przeglądania Ogłoszeń i kontaktowania się z Ogłoszeniodawcami nie jest wymagana rejestracja. Oznacza to, że Ogłoszenie jest dostępne dla każdego użytkownika internetu.

2. Treść Ogłoszenia ustala Ogłoszeniodawca i musi ona odpowiadać stanu faktycznemu. Ogłoszenie nie może być niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, nosić znamion czynów nieuczciwej konkurencji.

3. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za treść Ogłoszenia, w tym również zdjęcia, i oświadcza, że ich publikacja nie narusza praw Operatora ani osób trzecich.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia informacji, które są nieprawdziwe lub niepełne.

5. Wraz z ogłoszeniem zamieszczany jest rówież formularz kontaktowy, umożliwiający korespondencję między Ogłoszeniodawcą a Użytkownikami bez ujawniania adresu e-mail Ogłoszeniodawcy.

6. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna. Ogłoszenie wygasa po 30 dniach. Ogłoszenie może być ponownie aktywowane, nawet po jego wygaśnięciu.

§4 Zakres odpowiedzialności

1. Operator nie jest żadną stroną transakcji. Transakcja zawierana jest między Ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację umów między Ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem, a także za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawców, za jakość, bezpieczeństwo lub legalność sprzedawanych przez nich towarów, a także prawdziwość informacji podawanych na ich stronach.

3. Operator ma prawo odmówić zamieszczenia lub usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Ogłoszeniodawcę z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, bez konieczności powiadomienia bądź wyjaśnienia.

4. Operator ma prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia Ogłoszeniodawcy dostępu do Serwisu z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, bez konieczności powiadomienia bądź wyjaśnienia.

5. Operator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem, za realizację obowiązków stron transakcji, w szczególności obowiązków wynikających z rejkojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia oraz za przerwy w działaniu Serwisu powstałe w wyniku działania siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Operatora.

§5 Zakładanie Konta

1. Konto zakładane jest na czas nieokreślony.

2. Warunkiem założenia konta jest opublikowanie Ogłoszenia i zaakceptowanie Regulaminu.

§6 Zgłaszanie naruszenia zasad Regulaminu

1. W celu zgłoszenia naruszenia zasad regulaminu przez Ogłoszeniodawcę, należy wypełnić formularz kontaktowy i podać temat zgłoszenia oraz opisać zaistniałą sytuację, dołaczając zrzuty z ekranu, linki do potencjalnych naruszeń.

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

2. Istotne zmiany w Regulaminie zostaną przesłane drogą elektroniczną Użytkownikom z zachowaniem terminu 7 dni przed ich wejściem w życiem.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.